Informace pro zákazníky

Datum

Informace


25.5.2018

Vážení zákazníci,

na základě platnosti GDPR jsme upravili vzor obchodních podmínek.

Vzor obchodních podmínek


2.3.2015

Vážení zákazníci,

došlo k úpravě znění bodu č. 9 Paušální smlouvy:

9. Doba trvání smlouvy

9.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

9.2 Smlouva zaniká:

a) dohodou / oznámením na faktuře / E-mailem / telefonicky

b) výpovědí a to bez udání důvodů s uplynutím  dvouměsíční    výpovědní    lhůty,    která    začíná    běžet    prvním    dnem    měsíce následujícího.

c)  okamžitým  zrušením  smlouvy  ze  strany  Poskytovatele,  poruší-li  Objednatel zvláště  hrubým způsobem  povinnosti  vyplývající  z  této  smlouvy,  zejména  ustanovení  o  úhradě  za  poskytované služby,  době  plnění  a  odpovědnosti  a  v  minulosti  byl  již  ze  strany  poskytovatele  písemně  na porušení, byť i jiné povinnosti či závazku, upozorněn,

d) okamžitým  zrušením  smlouvy ze  strany Objednatele, poruší-li Poskytovatel  hrubým  způsobem nebo   opakovaně   některou  povinnost   uvedenou  ve   smlouvě   a   v  minulosti  byl   již  ze   strany Objednatele na porušení, byť i jiné povinnosti či závazku, upozorněn.

9.3 Poskytovatel může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení povinnosti Objednatelem, zejména :

a) pro prodlení Objednatele s placením ceny nebo jeho části delší než 30 kalendářních dnů,

b) pro neposkytnutí nutné součinnosti ze strany Objednatele, pokud toto znemožňuje splnění povinnosti Poskytovatele dle této smlouvy a pokud na to Objednatele písemně, telefonicky nebo osobně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu pro obnovení součinnosti, ne však kratší než 15 kalendářních dnů od dne doručení výzvy.

Vzor paušální smlouvy